BIK, KRD, ZBP – czym są i jakie mają znaczenie przy udzielaniu kredytu?

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Michał Pakuła

0 udostępnij na FB
Biuro Informacji Kredytowej

Procedura kredytowa to wieloetapowy i rozbudowany proces związany z szeregiem formalności, stosem dokumentacji i mnóstwem informacji związanych z osobą lub przedsiębiorstwem zainteresowanym pożyczeniem pieniędzy. Wszelkie procedury – choć dla postronnego obserwatora mogą wydawać się zbędne – tak naprawdę dostarczają wielu informacji bankom, do których wpływają wnioski o udzielenie kredytu.

Aby ułatwić transfer danych i przechowywać stosowne raporty w jednym miejscu, powołano podmioty określane jako biura informacji gospodarczej – w skrócie BIG. Na dzień dzisiejszy najważniejszą rolę odgrywają trzy rejestry: Biuro Informacji Kredytowej (BIK), Krajowy Rejestr Długów (KRD) oraz Związek Banków Polskich (ZBP). Zapisane w nich rekordy bardzo często mogą przechylić szalę na korzyść lub niekorzyść osoby czy podmiotu ubiegającego się o kredyt.

BIK

Biuro Informacji Kredytowej zostało założone w 1997 roku przez Związek Banków Polskich oraz banki prywatne na mocy ustawy Prawo Bankowe. Głównym zadaniem BIK jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji objętych tajemnicą bankową do stosownym podmiotom. Pod pojęciem „stosowne podmioty” kryją się: banki, instytucje kredytowe, instytucje pożyczkowe oraz inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń (np. Narodowy Bank Polski).

Do Biura Informacji Kredytowej zgłosić się mogą również instytucje wydające instrumenty płatnicze (np. karty kredytowe) celem zweryfikowania przeszłości kredytowej przedsiębiorstwa lub osoby. Co istotne, w BIKu przechowywane są zarówno pozytywne informacje dotyczące historii kredytowej (np. spłata zadłużenia w wyznaczonym terminie), jak i negatywne rekordy BIK (np. konieczność wysyłania wezwań do zapłaty). Warto zatem zadbać, by nasza opinia w BIKu była jak najbardziej pozytywna.

jak działa analizator kredytowy BIK?

KRD

Krajowy Rejestr Długów jest pierwszym polskim biurem informacji gospodarczej funkcjonującym na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Założone w 2003 roku przyjmuje, przechowuje oraz udostępnia dane gospodarcze zarówno o zadłużeniu, jak i terminowym wywiązywaniu się z należności przedsiębiorstw i konsumentów.

Zgłoszenia przyjmowane są od osób lub jednostek (w tym jednostek samorządu terytorialnego) z tytułem wykonawczym, a dłużnika można zgłosić w sytuacji, gdy wartość jego przedawnionego zobowiązania przekracza 200 PLN. Krajowy Rejestr Długów regularnie publikuje informacje i raporty dotyczące zadłużenia w poszczególnych sektorach gospodarczych. Dodatkowo, KRD patronuje procedurze wystawianiu certyfikatu „Rzetelna Firma” – przedsiębiorstwo posiadające ten tytuł wzorowo wywiązuje się ze swoich zobowiązań i akceptuje Program Etyczny Rzetelnej Firmy.

jak wygląda raport KRD?

ZBP

Związek Banków Polskich to niejako „nestor” wszystkich BIGów, bowiem to od tej jednostki zaczęło się gromadzenie danych. Założona w 1991 roku samorządowa organizacja zrzesza łącznie 106 banków komercyjnych, oddziałów instytucji kredytowych oraz banków spółdzielczych funkcjonujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawowym założeniem tego związku jest reprezentowanie oraz ochrona wspólnych interesów członków ZBP, a w szczególności współpraca z Sejmem i Senatem w zakresie legislacyjnym oraz współdziałanie z Narodowym Bankiem Polskim na rzecz sprawnego funkcjonowania systemu bankowego w Polsce.

Co istotne dla przedsiębiorców, ZBP standaryzuje produkty i usługi bankowe, wspiera dialog między poszczególnymi bankami oraz buduje infrastrukturę międzybankową. Oznacza to, że jeżeli w jednym banku wykryte zostaną nieuczciwe zamiary przedsiębiorcy wobec banku udzielającego kredytu, dany kredytodawca może „przestrzec” inne banki przed nierzetelnym kontrahentem.

Czytaj również

Oceń:*