Jak WIBOR wpływa na wysokość rat kredytu?

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Karol Jaszewski

0 udostępnij na FB

Jedną z dostępnych opcji spłacania zobowiązań z tytułu kredytu jest oparcie comiesięcznych rat o zmienną stopę procentową. Oznacza to, że raty kredytu mogą zmieniać się w czasie z powodu zmian w wysokości wskaźnika WIBOR. Dlaczego tak się dzieje i czy nowy wskaźnik, jakim jest WIRON, będzie także wpływał na wysokość naszych zobowiązań wobec banków?

Czym jest WIBOR?

Wskaźnik WIBOR, czyli Warsaw Interbank Offered Rate, oznacza wysokość oprocentowania pożyczek na krajowym rynku międzybankowym. Oznacza to, że jest to stawka po której banki przyjmują oraz udostępniają depozyty innym bankom na określony okres czasu. WIBOR obejmuje kilka rodzajów stóp procentowych w zależności od okresu, po jakim depozyt musi zostać zwrócony na rynku międzybankowym. Najczęściej w umowach kredytowych spotykamy się z WIBOR 3M i WIBOR 6M.

WIBOR a oprocentowanie kredytu

Rata każdego kredytu lub pożyczki  składa się z części kapitałowej i odsetkowej. Oznacza to, że co miesiąc spłacamy część pożyczonego kapitału, który jest dodatkowo powiększony o naliczone odsetki. O wysokości odsetek decyduje oprocentowanie kredytu liczone według wzoru:

Oprocentowanie zmienne kredytu = marża banku + stawka WIBOR

Marża banku jest elementem stałym oprocentowania, a jej wysokość nie zmienia się przez cały okres kredytowania. Każdy klient może jednak negocjować marżę jeszcze przed podpisaniem umowy lub w trakcie jej trwania. O zmniejszenie marży można zawnioskować, gdy sytuacja finansowa kredytobiorcy ulegnie pogorszeniu lub wzrośnie wartość zabezpieczenia.

W przeciwieństwie do marży, wysokość WIBOR zmienia się w czasie, a ponieważ wskaźnik ten jest wyznaczany przez podmiot zewnętrzny (czyli GPW Benchmark), to zarówno klienci, jak również banki muszą dostosować się do jego wzrostu lub spadku. Na wysokość wskaźnika WIBOR wpływa przede wszystkim poziomu głównych stóp procentowych NBP, które są wyznaczane przez Radę Polityki Pieniężnej. Podczas podejmowania decyzji o nowej wysokości wskaźnika RPP bierze pod uwagę czynniki, takie jak sytuacja gospodarcza, wskaźniki makroekonomiczne i inflacja.

Jak WIBOR wpływa na wysokość rat kredytu?

Wskaźnik WIBOR mówi nam o tym, jak kształtować się będą raty kredytu w najbliższym czasie. Jeżeli kredyt opiera się na WIBOR 3M, to wtedy rata może zmieniać się co trzy miesiące. Analogiczna sytuacja wystąpi w przypadku kredytu z WIBOR 6M czy 12M. Jeżeli WIBOR rośnie, to będą też rosnąć raty kredytu. Dobrą wiadomością dla kredytobiorców jest natomiast spadek WIBOR. Oznacza to dla nich niższe raty.

W ubiegłym roku kredytobiorcy spotkali się z dużym wzrostem stóp procentowych i WIBOR-u. Wysokie stopy procentowe dotknęły szczególnie kredytobiorców hipotecznych. Tak znaczny wzrost poziomu WIBOR (a w konsekwencji także wzrost rat kredytów) był wywołany wysoką inflacją i próbami zduszenia jej przez NBP poprzez podniesienie stóp procentowych.

Obecnie sytuacja na rynku kredytów jest stabilna. Na ostatnim posiedzeniu RPP w dniu 6 lipca 2023 r. podjęto po raz kolejny decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie.

Jaki wskaźnik zastąpi WIBOR?

We wrześniu 2022 roku Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o zastąpieniu WIBOR nowym wskaźnikiem WIRON. Banki już od 2023 r. mogą proponować kredyty oparte na tym wskaźniku. Do końca 2025 roku WIBOR zostanie całkowicie zastąpiony przez WIRON.

Więcej o wskaźnikach referencyjnych dowiesz się na: bankiwpolsce.pl

Źródło: Materiał Partnera

Czytaj również

Oceń: