Czy warto oszczędzać w ramach IKZE?

- Piotr Żak (PKO TFI)

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Karol Jaszewski

0 udostępnij na FB

Jak możemy zadbać o własną przyszłość finansową? Jedną z takich opcji jest IKZE czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. W ramach IKZE możemy nie tylko odłożyć środki finansowe, ale również zyskać co roku dodatkową ulgę podatkową. Zapraszamy do przeczytania naszej rozmowy z Piotrem Żakiem, dyrektorem ds. Klientów Instytucjonalnych w PKO TFI.

Zacznijmy od podstawowego pytania. Dla kogo IKZE będzie idealnym narzędziem do długoterminowego oszczędzania? Czy tylko dla przedsiębiorców i osób samozatrudnionych, które we własnym zakresie będą mogły sobie odłożyć dodatkowe pieniądze na przyszłą emeryturę, a dodatkowo skorzystają z odpisu podatku? Czy jest to opcja na której skorzystają wszyscy, w dobie mało korzystnych warunków na lokatach i kontach oszczędnościowych?

Piotr Żak, dyrektor ds. Klientów Instytucjonalnych w PKO TFI

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to rozwiązanie dla każdego, kto zamierza gromadzić dodatkowe oszczędności na przyszłą emeryturę. IKZE oprócz wielu zalet posiada również tę korzyść, że wpłacone w danym roku środki można odliczyć od dochodu w rozliczeniu PIT. Poprzez co realnie każdego roku możemy obniżyć wysokość podatku odprowadzanego do Urzędu Skarbowego. Warto zaznaczyć, że od 2021 r. osoby samozatrudnione będą posiadały wyższy ustawowo limit wpłat do IKZE określony. Jako kwota odpowiadająca 1,8 krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Podczas gdy w chwili obecnej standardowo wpłaty na IKZE nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej 1,2-krotności takiego wynagrodzenia (w 2020 r. roczny limit wpłat wynosi 6 272,40 zł).

Czy w przypadku pracowników etatowych, takie dodatkowe oszczędzanie ma jeszcze sens, po wejściu w życie Pracowniczych Planów Kapitałowych?

Zdecydowanie tak, te rozwiązania powinniśmy traktować jako komplementarne. W pierwszej kolejności powinno się wykorzystać możliwość uczestnictwa w PPK. Pamiętajmy jednak, że wpłaty do PPK dla większości z nas wyniosą jedynie 3,5% wynagrodzenia. W tym 1,5% sfinansowane przez pracodawcę i 2% sfinansowane przez uczestnika planu. Ponadto do naszego planu dołoży się Państwo w postaci 250 zł wpłaty powitalnej i 240 zł dopłaty rocznej. Pamiętajmy jednak, że dla wielu osób comiesięczne oszczędzanie w wysokości 3,5% wynagrodzenia może nie być wystarczające do sfinansowania przyszłych potrzeb. Możemy wtedy skorzystać z wpłaty dodatkowej do PPK, mamy wtedy również alternatywę w postaci założenia IKZE i posiadania dwóch oddzielnych skarbonek.

Gdzie są przechowywane środki gromadzone w ramach IKZE?

IKZE możemy założyć w banku, biurze maklerskim, towarzystwie ubezpieczeń na życie czy towarzystwie funduszy inwestycyjnych. W przypadku TFI środki wpłacane do IKZE inwestowane są w wybrane przez uczestnika fundusze inwestycyjne. Dla przykładu PKO TFI oferuje Pakiet Emerytalny (IKZE +IKE) w ramach, którego wpłaty na IKZE mogą być kierowane na jeden z sześciu specjalnych subfunduszy PKO Zabezpieczenia Emerytalnego. Dedykowanych określonym grupom wiekowym klientów (w zależności od daty planowanego przejścia na emeryturę). Są to tak zwane fundusze cyklu życia, które dopasowują swoją politykę inwestycyjną do wieku oszczędzającego. Dzięki temu unikamy sytuacji, w której przed przejściem na emeryturę całość oszczędności emerytalnych zainwestowana jest w instrumenty o dużej zmienności. W miarę zbliżania się do daty przejścia na emeryturę, portfele subfunduszy zawierają coraz więcej instrumentów o niższej zmienności. Pozwalając na zabezpieczenie wypracowanych zysków z poprzednich lat.

Czy istnieje jakiś minimalny lub maksymalny próg który należy wpłacać miesięcznie, po założeniu konta IKZE?

W zależności od parametrów produktu IKZE, w danej instytucji finansowej mogą występować minimalne wpłaty miesięczne albo roczne określone w umowie lub regulaminie produktu. Pamiętajmy również o rocznych limitach wpłaty do IKZE, które określił ustawodawca. Limit ten jak wspomniałem powyżej wynosi 1,2 krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok (w 2020 r. roczny limit wpłat wynosi 6 277,40 zł). Ponadto w 2021 r. roczny limit wpłat zostanie zwiększony dla osób samozatrudnionych do 1,8-krotności takiego wynagrodzenia.

Jakie są główne różnice między IKZE a IKE?

IKZE i IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) to produkty bardzo zbliżone do siebie. Możemy jednak zdefiniować między nimi kilka istotnym różnic. Do jednej z najważniejszych należy moment i mechanizm wypłaty środków. W przypadku IKE środki możemy wypłacić po 60 roku życia natomiast w przypadku IKZE wypłaty możemy dokonać po 65 roku życia. IKZE od IKE różni również limit wpłat. W przypadku IKE w roku 2020 wynosi aż 15 681 zł.

Kolejne różnice dotyczą opodatkowania. W przypadku IKZE wpłacone w danym roku środki można odliczyć od dochodu w rozliczeniu PIT. Tym samym, dzięki inwestowaniu w IKZE podatek do zapłaty za rok 2020 może być niższy nawet o 2 007,16 zł. Jednocześnie po przejściu na emeryturę, chcąc wypłacić pieniądze z IKZE, trzeba zapłacić zryczałtowany podatek w wysokości 10%.

Z kolei przy wypłacie z IKE nie obowiązują dodatkowe opłaty i nie trzeba odprowadzać podatku dochodowego. Jednakże nie uzyskuje się możliwości odliczenia dokonanych wpłat, od dochodu w rozliczeniu PIT.

IKE a IKZE – główne różnice

IKZE

IKE

Roczny limit wpłat w 2020 roku6 272,4015 681 zł
Korzyści podatkowe
na koniec oszczędzania
Wypłata z IKZE nie jest objęta 19% podatkiem od zysków kapitałowych, ani nie jest objęta stawką podatku dochodowego wynoszącą 18% lub 32%. Po przejściu na emeryturę z wypłacanych z IKZE środków pobierany jest wyłącznie zryczałtowany podatek w wysokości 10%Wypłata z IKE, po spełnieniu warunków zgodnie z Ustawą nie jest objęta 19% podatkiem od zysków kapitałowych
Korzyści podatkowe
w trakcie oszczędzania
Co roku można odliczyć kwotę, która została wpłacona na konto IKZE w roku poprzednim. Dzięki temu podatek do zapłaty za rok 2020 może być niższy nawet o 2 007,16 złKorzyści podatkowe uzyskiwane na końcu oszczędzania.
Wcześniejszy zwrot środkówMożliwy tylko całkowity zwrotMożliwy częściowy lub całkowity zwrot
Wypłata środków pozwalająca uzyskać korzyści podatkoweW wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE, w co najmniej w 5 latach kalendarzowychW wieku 60 lat lub ukończeniu 55 lat i nabyciu uprawnień emerytalnych oraz spełnieniu warunku dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia zlecenia wypłaty
Zabezpieczenie przyszłości bliskichOszczędności w ramach IKE i IKZE podlegają całkowitemu dziedziczeniu. Uczestnik może też wskazać osoby uprawnione na wypadek śmierci.

Ulga podatkowa, odliczenia

Wróćmy jeszcze do wspomnianych wcześniej odliczeń podatkowych. W jaki sposób oszczędzając w ramach IKZE, możemy skorzystać z ulgi podatkowej i kiedy będzie nam ona przysługiwała?

Wpłaty przekazane do IKZE w danym roku kalendarzowym można odliczyć od dochodu w zeznaniu PIT za dany roku. Jeśli zatem dokonamy wpłat na IKZE w 2020 r. powinniśmy pamiętać, aby uwzględnić je wraz z rozliczaniem PIT do końca kwietnia 2021 r.

Co dzieje się ze środkami IKZE, w momencie gdy osoba oszczędzająca nie zdąży ich wypłacić z powodu przedwczesnej śmierci. Która ma miejsce jeszcze przed emeryturą?

Środki zaoszczędzone w ramach IKZE są dziedziczone w pełnej wysokości przez spadkobiercę lub wskazane przez oszczędzającego na IKZE osoby uposażone na wypadek śmierci.

Wypłata zgromadzonych środków

A jeśli jako osoba oszczędzająca, chcielibyśmy wcześniej wypłacić wszystkie środki zgromadzone w IKZE, przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Czy mamy taką możliwość?

W tym przypadku możemy skorzystać z opcji zwrotu środków z IKZE. Instytucja finansowa wypłaci nam całość zgromadzonego kapitału. Jednak będziemy musieli pamiętać o rozliczeniu zwracanej kwoty w PIT za dany rok, w pozycji dochody z innych źródeł.

Czy wypłata takich środków przez osobą uposażoną, wiąże się z opłaceniem dodatkowego podatku?

Osoby uposażone i spadkobiercy wypłacając środki z naszego IKZE zwolnione są z podatku od zysków kapitałowych i podatku od spadków.

W jaki sposób możemy założyć konto w IKZE? Czy potrzebne są do tego jakieś dodatkowe dokumenty?

IKZE w zależności od instytucji finansowej możemy założyć w oddziale lub internecie. W przypadku PKO TFI produkt Pakiet Emerytalny, w ramach którego funkcjonuje IKZE możemy założyć w oddziale PKO Banku Polskiego lub za pośrednictwem strony internetowej https://www.pkotfi.pl/pakiet-emerytalny-pkotfi/

Czytaj również

Oceń: