Zasiłek chorobowy dla osoby prowadzącej działalność

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Karol Jaszewski

0 udostępnij na FB
Jak dostać zasiłek chorobowy?

Zdarza się, że osoba prowadząca działalność gospodarczą zachoruje i przez pewien czas nie jest zdolna do pracy. Z czego chory przedsiębiorca ma się utrzymywać i opłacać leczenie w okresie choroby? Z pomocą może mu przyjść w takiej sytuacji zasiłek chorobowy z ZUS. Warto wiedzieć, jak można się zakwalifikować do otrzymywania tego świadczenia społecznego i jak je uzyskać w razie potrzeby.

Składka na ubezpieczenie chorobowe

Obowiązkowa składka na ZUS dla przedsiębiorców połączona jest ze składkami fakultatywnymi, które uprawniają beneficjenta do pobierania dodatkowych świadczeń społecznych. Jedną z nich stanowi właśnie składka chorobowa związana z zasiłkiem w razie problemów zdrowotnych. Opłaca się ją od tej samej podstawy, co obowiązkowe świadczenie emerytalne i rentowe, w wysokości 2, 45% podstawy wymiaru. Przedsiębiorca, który prowadzi działalność jednoosobową wnosi składkę chorobową do ZUS do 10 dnia w każdym miesiącu, natomiast właściciel firmy, który zatrudnia pracowników, musi ją opłacić do 15 dnia każdego miesiąca.

Bezwzględnie należy przestrzegać terminowości opłacania składki, ponieważ jakiekolwiek opóźnienie w jej wniesieniu skutkuje utratą prawa do zasiłku chorobowego na okres 3 miesięcy. Przedsiębiorca, który zapłaci składkę zbyt późno, może złożyć wniosek o przywrócenie okresu ubezpieczenia w ZUS. Niemniej jednak, uznanie prośby zależy od decyzji ZUS, który zwykle rozpatruje ją niekorzystnie dla płatnika.

Kiedy przedsiębiorcy przysługuje zasiłek chorobowy podczas choroby?

Aby zakwalifikować się do otrzymania świadczenia chorobowego, należy opłacać składki do ZUS przez co najmniej 3 miesiące, po zgłoszeniu chęci ich wnoszenia na druku ZUS ZUA. W związku z tym, właściciel nowej firmy może otrzymać zasiłek dopiero po kwartale prowadzenia działalności, jeśli od początku opłaca fakultatywną składkę chorobową.

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, płatnik był ubezpieczony już wcześniej, np. z tytułu pracy na etacie. Wtedy ciągłość ubezpieczenia zostaje zachowana i świadczenie można otrzymać już od razu, o ile przerwa pomiędzy poprzednim ubezpieczeniem a obecnym jest nie dłuższa niż 30 dni.

Jak otrzymać świadczenie chorobowe z ZUS prowadząc działalność gospodarczą?

Aby zgłosić chęć otrzymania zasiłku w razie choroby, przedsiębiorca musi złożyć w ZUS wypełniony formularz ZUS Z-3b oraz zwolnienie lekarskie na druku ZUS ZLA. Jeśli lekarz wystawi zwolnienie elektroniczne, zgłaszając je bezpośrednio do systemu informatycznego ZUS, druczek można donieść w dowolnym terminie. W przeciwnym wypadku, dokumenty trzeba dostarczyć w ciągu tygodnia od wystawienia zwolnienia przez lekarza. Po otrzymaniu niezbędnej dokumentacji, ZUS ma 30 dni na wypłatę świadczenia chorobowego przedsiębiorcy.

Wysokość zasiłku chorobowego dla przedsiębiorcy

Wysokość świadczenia wiąże się ściśle z podstawą wymiaru opłacanych składek. Aby wyliczyć należną kwotę, należy uwzględnić przeciętną podstawę wymiaru składek z 12 miesięcy przed chorobą i pomniejszyć ją o wskaźnik 13, 71%. Płatnik otrzyma miesięcznie 80% tak wyznaczonej podstawy, natomiast jeśli problemy zdrowotne pojawią się podczas ciąży – 100%. Od świadczenia odciąga się również zaliczki na podatek dochodowy rzędu 18%. Zasiłek otrzymuje się przez okres ważności zwolnienia lekarskiego, więc na każdy dzień choroby przysługuje 1/30 powyższej kwoty.

Pomniejszenie składek na ZUS podczas choroby

Warto wiedzieć, że podczas zwolnienia przedsiębiorca zwolniony jest z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie chorobowe, emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz na Fundusz Pracy. Tylko składka zdrowotna nie ulega zmianie. Zamiar zapłaty mniejszych składek za miesiąc, w którym obowiązywało zwolnienie, zgłasza się do ZUS na drukach odpowiednio ZUS DRA lub ZUS RCA. W praktyce, świadczenie chorobowe pokryje więc obowiązkowe składki, a na życie przedsiębiorcy zostanie z niego niewiele.

Osobie, która prowadzi działalność gospodarczą i przebywa na zwolnieniu lekarskim, ZUS wypłaci zasiłek chorobowy, jeśli płatnik terminowo wnosił fakultatywne składki ubezpieczeniowe. Niemniej jednak, aby zakwalifikować się do tego świadczenia, należy spełnić szereg kryteriów. Warto więc znać wszystkie wymagania urzędu, aby uniknąć przykrej niespodzianki i w razie choroby nie zostać z pustymi rękami mimo opłacania dobrowolnych składek.

Czytaj również

Oceń:*