Opieka nad dzieckiem a działalność gospodarcza

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Karol Jaszewski

0 udostępnij na FB

Wizja własnej działalności gospodarczej, a dokładnie jej prowadzenia, wydaje się – przy najmniej na początku dość oczywista. Jednak im dalej w las, tym więcej drzew, czyli napotykanie trudności w tym, co chcielibyśmy robić.

Na szczęście wszystkie osoby, będące zainteresowane prowadzeniem własnej działalności gospodarczej mają świadomość ciążących na nich praw i obowiązków, wraz z ich przywilejami. Jednym z takich przywilejów przedsiębiorcy jest zasiłek opiekuńczy na dziecko. Adresowany jest co prawda przede wszystkim do matek, lecz ojciec również ma możliwość skorzystania z takiego przywileju.

Przedsiębiorco rodzicu, należy Ci się zasiłek: opieka nad dzieckiem

KWESTIA: Zasiłek opiekuńczy, a działalność gospodarcza:

Zasiłek opiekuńczy na dzieci jest świadczeniem pieniężnym, przyznawanym ze środków budżetu państwa na dziecko. Wypłacany jest on co miesiąc, w ustawowo określonej kwocie.

Zobacz również: Kredyty na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej

Zasiłek na opiekę nad dzieckiem dla kogo?

Taka forma świadczenia finansowego przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, a także osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą. Jednocześnie warunkiem, który musi zostać spełniony, aby móc skorzystać z takiego prawa przez przedsiębiorcę (któregoś z rodziców) jest terminowe, czyli regularne opłacanie dobrowolnej (bez przymusu) składki chorobowej i równocześnie wstrzymanie działalności gospodarczej w trakcie opieki nad dzieckiem. Bardzo ważne jest, aby wiedzieć jeszcze jedną istotną rzecz. Mianowicie na czas zasiłku opiekuńczego, w czasie sprawowania opieki nad dzieckiem, osoba ubiegająca się o takie świadczenie może obniżyć należne składki, będące odprowadzane co miesiąc na ZUS.

Uwaga!:
Zasiłek przysługuje zarówno matce, jak i ojcu dziecka, jednak wypłacany jest on tylko i wyłącznie jednemu z rodziców dziecka.

Jak długi jest okres zasiłku?

Okres zasiłku opiekuńczego wynosi do 60 dni w każdym roku kalendarzowym – oczywiście w przypadku sprawowania aktywnej opieki nad dzieckiem. W przypadku dzieci niepełnosprawnych okres może ulec zmianie, ale nie musi zostać zmieniony. Dalsze sprawy na tym etapie należy już ustalać i załatwiać indywidualnie z właściwym urzędem.

Uwaga!: Łączny okres w wymiarze 60 dni- zasiłku opiekuńczego przysługuje zarówno matce, jak i ojcu dziecka, niezależnie od liczby dzieci oraz tylko może być pobierany przez jednego z rodziców.

W jakich przypadkach można ubiegać się o zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek przysługuje w sytuacjach tj.:

1. Dzieci zdrowe do lat 8:

 • kiedy został zamknięty: żłobek, przedszkole lub szkoła
  (rodzic musi stosowną informację o zamknięciu obiektu otrzymać w czasie krótszym niż na 7 dni przed zamknięciem placówki);
 • w sytuacji: porodu lub choroby nagłej małżonka stale sprawującego opiekę nad dzieckiem / dziećmi;
 • podczas pobytu małżonka stale opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, typu sanatorium, szpital lub innej stacjonarnej placówce zdrowotnej;
 • w razie konieczności izolacji dziecka w związku z podejrzeniem u niego: nosicielstwa choroby zakaźnej;
 • o ten rodzaj świadczenia opiekuńczego (zasiłku) mogą się ubiegać osoby, o ile w rodzinie nie ma innych członków rodziny mogących formalnie oraz nieformalnie podjąć się: sprawowania opieki nad dzieckiem.
 • Jedynym wyjątkiem od tej regulacji, pozostaje opieka obejmujące swoim zakresem chore dzieci do 2 lat.

2. Dzieci chore – pozostające pod opieką rodzica do lat 14:

 • zostaje doliczony dodatkowy czas w wymiarze 14 dni w roku kalendarzowych (wliczany do limitu 60-dniowego), również w sytuacji życiowej kiedy sprawowana jest opieka nad innym chorym członkiem rodziny.

Uwaga!: Dotyczy to blisko spokrewnionych pomiędzy sobą osób w rodzinie: małżonek, rodzice, teściowie, dziadkowie, wnuków, rodzeństwa, dzieci powyżej 14 lat. Dodatkowe wydłużenie świadczenie nie przysługuje podczas sprawowania dodatkowej, oprócz opieki nad dzieckiem – w stosunku opieki dalszych członków rodziny (krewnych).

Ponadto jeden z rodziców ma prawo do wydłużonego zasiłku opiekuńczego, jeżeli członek rodziny mieszka we wspólnym gospodarstwie domowym z przedsiębiorcą. Dodatkowo względem zasiłku chorobowego, w trakcie zasiłku opiekuńczego nie ma tzw. przejściowego, określonego poprzez przepisy okresu wyczekiwania.

Dokumenty, jakie należy złożyć tytułem otrzymania zasiłku opiekuńczego

Wymaganymi oraz niezbędnymi dokumentami potrzebnymi do uzyskania zasiłku są:

 • zwolnienie lekarskie;
 • w sytuacji zamknięcia: żłobka, przedszkola lub szkoły – wymagane jest oświadczenie przedsiębiorcy;
 • dokument potwierdzający: izolację dziecka w związku z podejrzeniem nosicielstwa choroby zakaźnej (decyzja właściwego inspektora sanitarnego);

Ponadto należy złożyć odpowiednie dokumenty tj.:

 • formularz ZUS Z-3b;
 • formularz ZUS Z-15a lub Z-15b;

Uwaga!:

 • Z-15a, w przypadku opieki sprawowanej tylko nad dzieckiem;
 • Z-15b, jeśli opieka ma być sprawowana oprócz dziecka, nad innym chorym członkiem rodziny lub wyłącznie nad innym członkiem najbliższej rodziny;

Wszakże, aby móc otrzymać taki zasiłek, niezbędne są następujące dodatkowe dokumenty:

 • zaświadczenie wydane przez szpital dot. pobytu matki dziecka w szpitalu;
 • oświadczenie składane przez ojca dziecka o: otrzymywaniu przez matkę zasiłku macierzyńskiego przez okres 8 tygodni po wykonanym porodzie.

Jaka jest wysokość zasiłku opiekuńczego w 2020?

Zasiłek opiekuńczy wypłacany zostaje rodzicowi za każdy dzień sprawowania opieki nad dzieckiem. Albowiem stanowi on wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku. W praktyce oznacza to, że za każdy dzień opieki, rodzicowi przysługuje 1/30 podstawy wymiaru całego zasiłku.
Od tej formy świadczenia pieniężnego, zwanym dalej opiekuńczym potrącana zostaje zaliczka na podatek dochodowy w wysokości wynoszącej 18%.

Należy jeszcze pamiętać o jednym:

Przychodem ubezpieczonego, w tym wypadku przedsiębiorcy jest przeciętnie zarobiona przez niego comiesięczna kwota. Kwota, od której opłacana jest składka na ubezpieczenie chorobowe – po jej odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru tych składek. Na tej podstawie zostaje wyliczona rzeczywista wysokość (suma pieniężna) należnego zasiłku opiekuńczego.

Informacje dodatkowe – Zasiłek opiekuńczy, a składki ZUS

W okresie przebywania na zasiłku opiekuńczym przez przedsiębiorcę, nie opłaca on składek na ubezpieczenie społeczne. Same składki, ich wysokość do zapłacenia w danym miesiącu zostają pomniejszone, proporcjonalnie do ilości dni zasiłku. Oprócz tego składka zdrowotna zostaje w dalszym ciągu niepodzielna przez czas trwania świadczenia opiekuńczego.

Kiedy grozi utrata praw do zasiłku opiekuńczego?

Pozbawienie rodzica prawa do zasiłku może zostać zastosowane, jeżeli przedsiębiorcy zostanie udowodniony fakt wykorzystywania zwolnienia do innych celów, np. zarobkowych. Tudzież, w trakcie wykonywania kontroli, kontroler ZUS może zweryfikować, czy w domu nie przebywają inni członkowie rodziny, mogący sprawować opiekę nad dzieckiem.

Czytaj również

Oceń: