Zasiłek dla bezrobotnych

- komu przysługuje?

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Karol Jaszewski

0 udostępnij na FB

Państwo powinno w założeniu prowadzić politykę, która nie tylko zmierza do zminimalizowania stopy bezrobocia. Ale także dąży do ograniczenia jego ewentualnych skutków. Z tego tytułu osobom, które nie mają pracy, przysługuje tak zwany zasiłek dla bezrobotnych, określany także mianem kuroniówki. Komu przysługuje takie świadczenie i jakie warunki trzeba spełnić, aby stać się beneficjentem zasiłku?

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych – obligatoryjne warunki

Oczywistym jest, że nie każdy może stać się beneficjentem kuroniówki. Wynika to bezpośrednio z istoty tego zasiłku, który w założeniu ma chwilowo wspierać daną osobę po utracie pracy. Dzięki takiemu zabiegowi państwo chroni się przed nienależnymi wypłatami świadczeń, a także realizuje politykę ukierunkowaną na zminimalizowanie stopy bezrobocia.

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, trzeba spełnić następujące warunki:

1. Rejestracja w urzędzie pracy, przy czym brak jest odpowiedniej oferty pracy, stażu lub przygotowania zawodowego.
2. W okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez 365 dni, ubiegający się o zasiłek dla bezrobotnych:

  • Był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.
  • Wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.
  • Świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia. Albo innej umowy o świadczenie usług albo współpracował przy wykonywaniu tych umów.
  • Opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy.
  • Wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności.
  • Wykonywał pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni.
  • Opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem. Lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego.
  • Był zatrudniony za granicą przez okres co najmniej 365 dni. W okresie 18 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy, i przybył do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant.
  • Był zatrudniony, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

Oczywiście chodzi o spełnienie jednej z powyższych alternatyw, a nie wszystkich łącznie. Najważniejszy jest fakt przepracowania ściśle określonego okresu łącznego 365 dni, niezależnie od wskazanych okoliczności.

Na jak długo przyznawany jest zasiłek dla bezrobotnych?

Długość prawa do zasiłku dla bezrobotnych jest zróżnicowana. Zależy od stopnia inflacji na terenie, na którym bezrobotny się o niego ubiega, a także od jego zindywidualizowanej sytuacji życiowej. Co do zasady, kuroniówka przyznawana jest na 6 lub 12 miesięcy.

Regułę określa art. 73 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
1) 180 dni (6 miesięcy) – dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;
2) 365 dni (12 miesięcy) – dla bezrobotnych:
a) zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju lub
b) powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, lub
c) którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego, lub
d) samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.

Utrata prawa do zasiłku

Oprócz ściśle określonego czasu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, istnieją także pewne sytuacje, które odbierają uprawnionemu prawo do pobierania świadczenia. Co do zasady, to prawo odbierane jest bezrobotnemu, który odmówi bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym w miejscu pracy.
Funkcją zasiłku dla bezrobotnych jest przede wszystkim przeciwdziałanie negatywnym skutkom braku zatrudnienia. To świadczenie socjalne, które ma zapewnić beneficjentowi minimalne środki niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

Czytaj również

Oceń: