Upadłość konsumencka – na czym polega?

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Karol Jaszewski

0 udostępnij na FB

Upadłość konsumencka to proces, którego celem jest oddłużenie konsumentów nie radzących sobie ze spłatą dotychczas zaciągniętych zobowiązań. Dla wielu osób procedura stanowi jedyną szansę na wyjście ze spirali długów, jednak nie każdy może z niej skorzystać. Warto jednak pamiętać, że w marcu 2020 roku w życie weszły przepisy, dzięki którym będzie to łatwiejsze. Dowiedz się, jakie warunki musisz spełnić i w jaki sposób postępować, by ogłoszenie upadłości konsumenckiej zakończyło się sukcesem.
1. Upadłość konsumencka
2. Wniosek o upadłość konsumencką
3. Upadłość konsumencka bez majątku?

Okazuje się, że możliwa jest także upadłość bez majątku. Problem dotyczy sytuacji, w których dłużnik całkowicie traci płynność finansową, a w konsekwencji również zgromadzony majątek.

Upadłość konsumencka

O jakim właściwie procesie mowa, gdy analiza dotyczy upadłości konsumenckiej? Jak sama nazwa wskazuje, to procedura obejmująca konsumentów – osoby fizyczne nie prowadzące działalności. Opcja jest dostępna niewypłacalnym – tym, którzy nie są w stanie regulować swoich zobowiązań przez co najmniej trzy miesiące.
Ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma na celu zaspokojenie wierzycieli z majątku dłużnika lub umorzenie długów w części lub całości. Może to zrobić sąd, dlatego całą procedurę inicjuje złożenie i opłacenie wniosku. Możesz zrobić to samodzielnie lub zlecić sprawę wyspecjalizowanej kancelarii. Druga opcja jest bezpieczniejsza: głównie dlatego, że posiedzenie ma charakter niejawny, czyli odbywa się więc bez udziału wnioskodawcy. Kluczowe dla sprawy staje się zatem drobiazgowe przygotowanie dokumentów i właściwa argumentacja zgodnie z przesłankami upadłości przewidzianymi przez prawo.

Wniosek o upadłość konsumencką

Przed przygotowaniem wniosku o ogłoszenie upadłości należy przeprowadzić dokładną analizę sytuacji dłużnika. Obejmuje ona między innymi ustalenie dokładnej liczby wierzycieli i określenie wysokości zadłużenia. Prawo upadłościowe nakłada także obowiązek zgromadzenia dowodów potwierdzających przyczynę niewypłacalności. Trzeba również ustalić miesięczne dochody dłużnika wraz z ich źródłem, wysokość stałych kosztów utrzymania oraz wartość zgromadzonego do tej pory majątku.
Postępowanie upadłościowe może rozpocząć się dopiero po złożeniu wniosku. To rozbudowany dokument, w którym powinny znaleźć się:
• dane dłużnika: imię i nazwisko, adres do korespondencji, PESEL lub NIP,
• aktualny i kompletny wykaz majątku z szacunkową wyceną i wskazaniem miejsc, w których znajdują się składniki majątku,
• okoliczności uzasadniających wniosek,
• spis wierzycieli wraz z adresami, wysokością wierzytelności i terminami spłaty,
• lista wierzytelności spornych,
• lista zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia,
• wykaz przychodów oraz kosztów z 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,
• lista czynności prawnych z ostatnich 12 miesięcy, jeśli czynności te dotyczyły nieruchomości, akcji lub udziałów w spółkach, a także ruchomości, wierzytelności i innych praw o wartości przekraczającej 10 000 zł.
Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej kończy oświadczenie o prawdziwości wszelkich danych w nim zawartych. Co ważne, istotne jest uzasadnienie wniosku – jeśli bowiem sąd uzna, że do niewypłacalności doszło wskutek rażącego niedbalstwa dłużnika, może odmówić ustalenia planu spłaty wierzycieli nie będzie możliwe, a tym samym ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nie dojdzie do skutku.

Upadłość konsumencka bez majątku?

Warto przyjrzeć się jeszcze ogłoszeniu upadłości konsumenckiej w przypadku konsumentów nieposiadających majątku. Taka procedura także jest możliwa, jednak trzeba rozróżnić dwie sytuacje: trwały brak możliwości spłaty wierzycieli lub przejściowe problemy z regulowaniem zobowiązań. Umorzenie zaległości jest możliwe wyłącznie w pierwszym przypadku. Prawo upadłościowe pozwala na taki krok, pomijając ustalenie planu spłaty wierzycieli, jedynie w sytuacji, w której osobista sytuacja konsumenta jasno wskazuje na trwałą niezdolność  do takiej spłaty.
 

Czytaj również

Oceń: