Kwota wolna od podatku w Polsce

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Karol Jaszewski

0 udostępnij na FB

Podatek to nic innego jak obowiązkowe świadczenie pieniężne w kwocie określonej przez przepisy. Zawarte w prawie podatkowym. Na podstawie tego prawa, obywatel uzyskujący określone dochody obowiązany jest do odprowadzania świadczenia pieniężnego na rzecz państwa.

Wysokość oraz sposób świadczenia podatkowego określa ordynacja podatkowa.

1. Omówienie.

Kwota wolna od podatku to nic innego jak kwota dochodu wolnego od podatku. Podstawę prawną stanowi art. 27 ust. 1a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek pobierany jest od podstawy do opodatkowania pomniejszonej o sumę ulg i odpisów pomniejszających podstawę. Z takiej formy opodatkowania mogą skorzystać osoby wymienione w ustawie uprawnione do jej zastosowania. Podstawą uprawniającą do zastosowania kwoty wolnej od podatku jest korzystanie z rozliczenia podatkowego według skali podatkowej.

2. Aktualna wysokość kwoty wolnej od podatku.

W 2020 roku na niezmienionym poziomie pozostaje wysokość kwoty wolnej od podatku. 8 000 zł tyle wynosi ustalona od 2018 wysokość kwoty, obowiązuje ona również w 2020 roku. Zmianie ulega jedynie wysokość kwoty stanowiącej naliczony podatek. W 2019 roku zmieniono wysokość stawki podatku z 18 na 17 % obowiązującej w pierwszym progu podatkowym. Efektem tej zmiany jest sposób wyliczania podatku.
8 000 x 18 % = 1440 – tak obliczano wysokość podatku dla kwoty wolnej od podatku w 2019 roku.
8 000 x 17 % = 1360 – tak będzie obliczana wysokość podatku liczonego od kwoty wolnej od podatku w 2020 roku.

Z tego prostego wyliczenia wynika, że bez względu na wysokość stawki obowiązującej w pierwszym progu podatkowym, podatnik nie osiągający dochodu powyżej ustalonej kwoty wolnej od podatku, nie będzie musiał płacić podatku dochodowego.

3. Od kiedy kwota wolna od podatku nie uległa zmianie?

Aktualnie obowiązująca kwota wolna od podatku w wysokości 8 000 zł. Wprowadzona została w 2018. Oznaczało to, że w rozliczeniach podatkowych począwszy od 01 – 01 – 2018 roku osoby osiągające dochód nie przekraczający 8 000 zł nie mają obowiązku wnoszenia opłat z tytułu podatku dochodowego.

Powyższa kwota obowiązuje również dzisiaj. Oznacza to, że osoby osiągające w 2019 roku dochód nie przekraczający 8 000 zł nie będą płaciły podatku. Zmianie ulega jedynie wysokość kwoty do odliczenia. Zmiana ta jest efektem obniżenia wysokości stawki podatkowej w I progu z 18 na 17 %.

4. Kwota wolna od podatku przy rozliczaniu wspólnym małżonków.

Rozliczenie wspólne małżonków jest możliwe jeśli spełnione są podstawowe normy przyjęte do możliwości zastosowania takiej formy rozliczenia podatku.

Warunki konieczne:

  • Małżonkowie pozostają we wspólnocie majątkowej.
  • Wspólnota majątkowa występuje w okresie obejmującym cały rok podatkowy.
  • Jeśli małżeńska wspólnota majątkowa powstała w ciągu roku podatkowego. Przywilej wspólnego rozliczenia będzie obowiązywał od następnego roku po roku zawarcia małżeństwa.
  • Nie istnieją inne przeszkody wpływające na spełnienia warunków wymaganych do możliwości wspólnego rozliczenia. Jeżeli małżonkowie rozliczają się na podstawie skali podatkowej.

Jeśli nie ma przeszkód formalnych, małżeństwa decydujące się na wspólne rozliczenie podatkowe, mają prawo do pełnego wykorzystania wszelkich ulg i odliczeń określonych w przepisach.

Możliwość wspólnego rozliczenia podatku dochodowego dotyczy uprawnionych osób, bez względu na wysokość osiąganego dochodu. Na przeszkodzie nie stoi sytuacja, w której jedno z małżonków ma dochód zerowy. W takiej sytuacji wspólne rozliczenie jest najbardziej efektywne.

5. Osoby samotnie wychowujące dzieci.

Podobnie jak małżeństwa, osoby samotnie wychowujące dzieci mogą skorzystać z możliwości wspólnego rozliczenia dochodu. Niezależnie od tego, które z rodziców samotnie wychowujące dziecko, może dokonać wspólnego rozliczenia, niezależnie od faktu nie wykonywania pracy zarobkowej przez dziecko. Rozliczenia można dokonać samotnie wychowując dziecko do uzyskania przez nie 18 roku życia lub 25 roku jeżeli dziecko się uczy. Osoby samotnie wychowujące dzieci i korzystające ze wspólnego rozliczenia podatkowego nie tracą prawa do innych przysługujących im z tego tytułu uprawnień.

Czytaj również

Oceń: